Tu znajdziesz wszystkie ważne informacje


INFORMACJA RODO

RODO. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) informuje się, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Tomasik prowadzący działalność gospodarczą pod firmąJATEX Marcin Tomasik z siedzibą w Biery 114, 43-386 Biery (poczta Świętoszówka), NIP: 9372455629, e-mail: [email protected]   tel. 338152932 (zwany dalej: Administratorem).
  1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane będą w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).
  1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem do nich.
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
   1. wykonania zawartej z Administratorem umowy i świadczonych w jej ramach usług, jak również podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych przez Administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym zwłaszcza w celu realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora przejawiających się w zawieraniu umów przyszłych w tym w ślad za założonymi, za Państwa zgodą ofertami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług oraz w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   1. W innych, niż wymienione, przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.
  1. Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących, którym uprzednio udostępnili Państwo swoje dane w celu skorzystania z usług Administratora) Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, PESEL, rodzaj i numer dowodu tożsamości, identyfikator podatkowy, dane niezbędne do wystawienia rachunku, w tym na żądanie faktury VAT, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być uprawnieni pracownicy i zleceniobiorcy Administratora, podwykonawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym: księgowe i z zakresu doradztwa podatkowego, informatyczne, prawne, reklamowe i marketingowe, audytorskie, transportowe, kurierskie, z którymi to podmiotami Administrator zawiera w powyższym zakresie odpowiednio umowy o przetwarzaniu danych osobowych; odbiorcami Państwa danych mogą być również właściwe organy w zakresie ich uprawnień ustawowych i władczych.
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji umowy jaką zawieracie Państwo z Administratorem, a także przez okres, w którym mogą być dochodzone roszczenia związane ze stosunkiem prawnym, jaki łączyć będzie Państwa z Administratorem, a nadto przez wynikający z przepisów prawa okres realizacji przez Administratora obowiązków podatkowych. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych Administrator będzie przechowywał przez okres ich przydatności do tych celów, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
  1. Informuje się, iż mają Państwo:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [tzw. organ nadzorczy], gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.
  1. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania przez Państwa tych danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia na Państwa rzecz usług przez Administratora.

Read more