Regulamin strony jatex-pasmanteria.pl


Regulamin

07.02.2017 12:08


REGULAMIN JATEX Marcin Tomasik

1.Postanowienia ogólne

1.Definicje

1.Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Serwisu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Serwisem umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3.Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4.Serwis internetowy - platforma internetowa prowadzona przez firmę JATEX Marcin Tomasik, dostępny pod adresami elektronicznymi: jatex-pasmanterie.pl, jtxint.com, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie oraz zamówić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5.Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług, zawierana pomiędzy Serwisem, a Klientem za pośrednictwem witryny internetowej.

6.Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Serwisie internetowym. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

7.Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane odpowiednio dla polskiej wersji językowej w polskich złotych (PLN), dla pozostałych wersji językowych w Euro (€), są cenami netto. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

8.Usługodawca –JATEX Marcin Tomasik z siedzibą w Jasienicy 67, 43-385 Jasienica, numer NIP: 937-245-56-29, REGON: 242732342.

9.Treści - wszelkie pochodzące od Serwisu internetowego lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10.Konto - zbiór danych przechowywanych w Serwisie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym firmy JATEX Marcin Tomasik dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies Serwisu internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Serwisu w formacie „pdf”.

12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Usługodawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną.

13. Magazyn- punkt odbioru towaru mieszczący się pod adresem Jasienica 67, 43-385 Jasienica, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

14. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Serwis lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, itp.)

1.2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
 • prowadzenie Konta Klienta,
 • przesyłanie wiadomości e- mail,
 • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, potwierdzanie otrzymania zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i prośba o wystawienie opinii, komentarzy i oceny.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

2.1 Korzystanie ze Serwisu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies lub,
 • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

3. Działania zabronione i blokowanie dostępu

3.1 Klient nie może dostarczać treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
3.2 Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

 • które destabilizowałyby pracę Serwisu internetowego, utrudniałyby dostęp do zawartości lub korzystania z nich;
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
 • podejmowanie innych działań na szkodę Serwisu internetowego, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

3.3 Właściciel Serwisu internetowego ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Serwisu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

 • Klient korzysta ze Serwisu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

4.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.1. Podatkowa dokumentacja zakupów

1. Na wszystkie zamówione towary w Serwisie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Serwisu internetowego lub przez kontakt z telefoniczny z biurem.

4.2 Konto

1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

2. W ramach rejestracji Klient podaje nazwę konta (login) i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy usługodawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
4. Zamieszczone na stronach Serwisu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
5. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Serwisu internetowego.
6. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta w Serwisie internetowym.

7. Rejestracja Konta na jednej ze stron Serwisu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

4.3 Dane osobowe

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Usługodawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Usługodawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

4.4 Zamówienia

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Serwis internetowy wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Serwis internetowy zamówienie otrzymał.

3. Następnie Serwis internetowy weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Serwis internetowy wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Jeżeli Serwis internetowy przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
5. Zamówienie w Serwisie internetowym Usługodawcy można złożyć w następujący sposób:

 • za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych)
 • telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego

Takie zamówienie musi zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

4.5 Ceny i sposoby płatności

1. Serwis internetowy, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej wartości towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

2. Na początku składania zamówienia Serwis internetowy informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Serwis internetowy informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4. O terminie płatności Serwis internetowy informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4.6 Płatności

1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Klientowi zwrócona.

4.7 Dostawa

1. Usługodawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. W ten sam sposób Serwis internetowy informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
3. Na początku składania zamówienia Serwis internetowy informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

4.8 Sposób realizacji zamówienia (dostarczenia towaru)

1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

 • Zamówienia złożone do godziny 12:00 realizowane są możliwie tego samego dnia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Serwis internetowy). Zamówienia złożone po godzinie 12:00, realizowane są w następnym dniu roboczym
 • Zamówienia wysyłanie przesyłką paletową do 800 kg realizowane są do godziny 11:00. Zamówienia złożone po godzinie 11:00, realizowane są w następnym dniu roboczym.
 • Odbiór zamówienia w Magazynie firmy.
 • Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać odebrane w Magazynie, towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne pięć (5) dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w temacie gotowości towaru do odbioru w Magazynie.

3. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w Magazynie w terminie określonym w pkt. 4.8 ust. 2 oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru), Usługodawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

4. W sytuacji określonej w pkt. 3, Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku niezrealizowania przez Serwis internetowy zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Klienta, Klient również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu.

4.9 Opisy produktów

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych Serwisu internetowego, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny internetowej Usługodawcy.

4.10 Naruszenia

1. Usługodawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Usługodawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.11 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Serwisu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem biura firmy.

4.12 Odstąpienia od umowy- postanowienia ogólne

1.Przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, a następnie chciał od niej odstąpić, nie ma możliwości z korzystania z wydłużonego terminu przewidzianego do odstąpienia dla konsumentów. Przedsiębiorca może odstąpić jedynie w terminie 5-ciu dni roboczych. Po upływie umówionego czasu strona, która rozmyśliła się co do zawarcia umowy, nie może już od niej odstąpić bez wyraźnego powodu.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

3. W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie dotyczących transakcji zwieranych na odległość przez konsumenta, obowiązują aktualne przepisy prawa konsumenta.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

5.1 Odpowiedzialność za wady towaru

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

2.2. odpowiedzialność Usługodawca obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

2.3. odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

2.4. Usługodawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

5.2 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, w biurze firmy oraz drogą telefoniczną.

2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Serwisie internetowym (np. wyciąg z konta lub fakturę).

3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu..
4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Magazynu firmy.
5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Usługodawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługodawca oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Konsument chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5.3 Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową oraz procedury reklamacyjne.
1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Usługodawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6. Własność intelektualna – treści i opinie

1. Klient oświadcza, że:

1.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
1.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient, umieszczając w Serwisie internetowym Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Serwisu internetowego lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

7. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 8 lutego 2017 roku.

2. Serwis internetowy jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji witryny, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby firmy. Konto Klienta w Serwisie internetowym zostanie usunięte.

4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Usługodawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Usługodawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Usługodawcy.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

Usługodawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

•Cookies,
•Serwis Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.